Regulamin konkursów

Zasady konkursów organizowanych przez blog Biblia Horroru

 1. Konkursy, zwane także rozdaniami, mogą być przeprowadzane na blogu lub powiązanych z nim profilach społecznościowych. Niezależnie od tego uznaje się, że konkursy odbywają na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Organizatorem wszystkich konkursów jest właścicielka tego bloga, nawet w przypadku ogłoszenia ich na portalach społecznościowych.
 3. Zasady udziału w konkursie są każdorazowo opisywane we wpisie lub poście ogłaszającym jego rozpoczęcie.
 4. W przypadku ewentualnych różnic pomiędzy zasadami konkursu a treścią niniejszego regulaminu, priorytet mają zasady konkursu.
 5. Każdy uczestnik ma prawo wysłać tylko jedno zgłoszenie. W przypadku wysłania większej ilości zgłoszeń Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru, które weźmie pod uwagę.
 6. Sposób wyłaniania osób nagradzanych jest każdorazowy podany przy ogłaszaniu konkursu.
 7. Rozwiązanie konkursu wraz z listą nagrodzonych zostanie każdorazowo ogłoszone w ciągu 14 dni od dnia zakończenia konkursu za pośrednictwem bloga lub portali społecznościowych. W niektórych przypadkach zwycięzcy mogą zostać także indywidualnie powiadomieni o wygranej.
 8. Osoba nagrodzona jest zobowiązana w ciągu 7 dni od informacji o wygranej zgłosić się do Organizatora poprzez e-mail lub wiadomość prywatną na portalu społecznościowym. W przypadku zwłoki nagroda trafia do innego uczestnika konkursu.
 9. Nagroda nie podlega na wymianie na inną lub jej równowartość pieniężną.
 10. W przypadku, gdy wartość nagrody przekracza maksymalną kwotę zwolnioną z podatku od wygranych, uczestnik jest zobowiązany dopełnić wszystkie związane z tym czynności podatkowe i cywilno-prawne oraz zwalnia w tym zakresie Organizatora.
 11. Nagrody są wysyłane wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w ciągu 14 dni od ogłoszenia rozwiązania konkursu. W celu wysyłki nagrody uczestnik jest zobowiązany przekazać Organizatorowi swój adres i inne dane niezbędne do wysyłki nagrody. Dane te będą przetwarzane zgodnie z Polityką Prywatności.
 12. Organizator ma prawo przerwać konkurs w przypadku wystąpienia trudności z jego realizacją, na które nie miał wpływu i jest wówczas zwolniony z wszelkiej odpowiedzialności.
 13.  Uczestnikami konkursu nie mogą być osoby spokrewnione lub spowinowacone z Organizatorem bądź też powiązane ważnymi umowami.
 14. Jeżeli zasady udziału w konkursie obejmują przesłanie pracy konkursowej, uczestnik przenosi autorskie prawa majątkowe oraz prawa do rozpowszechniania opracowań tej pracy za pomocą środków elektronicznych. Przekazanie pracy w zgłoszeniu jest równoznaczne z pozwoleniem na jej przetwarzanie, publikowanie i rozpowszechnianie w czasie trwania konkursu i po jego zakończeniu.
 15. Uczestnik konkursu, a w przypadku niepełnoletności jego rodzic lub opiekun, akceptuje warunki niniejszego regulaminu i jest zobowiązany do jego przestrzegania.
 16. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących przeprowadzania konkursów lub problemów technicznych można skontaktować się z Organizatorem pod adresem e-mail kontakt@bibliahorroru.pl
 17. Wszelkie zmiany regulaminu są publikowane na tej stronie i obowiązują od chwili publikacji.